Onze school

"SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL"

De Fredericusschool

De Fredericusschool is een katholieke basisschool, voor alle leerlingen, ongeacht geloofsovertuiging en levensbeschouwing. Het onderwijsteam staat voor het geven van kwalitatief goed onderwijs, dat we aanbieden in een veilige, vertrouwde, opgeruimde en betekenisvolle omgeving. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. We sluiten aan bij het eigen niveau van de leerlingen maar blijven hem of haar steeds uitdagen een volgende stap te zettten. We dagen kinderen uit!

Onze school is gehuisvest in een prachtig oud schoolgebouw in het hart van Velp. De Fredericusschool bestaat dit schooljaar 95 jaar. We hebben momenteel zo'n 220 leerlingen verdeeld over 9 groepen. We werken met een jaarklassensysteem. De Fredericus werkt met een continurooster. 

Kwaliteit
Wij geven kwalitatief goed onderwijs door dit af te stemmen op de huidige en toekomstige maatschappij. Door scholing, kennis en methodes up to date te houden dragen wij zorg voor onderwijsvernieuwing. Hierbij werken wij samen met professionals.

In de schoolgids leest u meer over onze ideeën over leren, communicatie en gedrag waarbij onze leidraad is: de zorg voor elkaar! 

Op onze school...
  • hebben we oog voor elkaar;
  • leren we van elkaar;
  • mogen er verschillen zijn;
  • hebben we vertrouwen in kinderen en in elkaar;
  • communiceren we helder en transparant.

U mag altijd binnen komen om de sfeer te proeven of u kunt een afspraak maken voor een rondleiding en oriënterend gesprek.

Identiteit

De Fredericusschool is een katholieke basisschool voor regulier onderwijs, waar iedereen welkom is, ongeacht levensovertuiging of religie. We gaan respectvol met elkaar om. Het aanleren van sociale vaardigheden vinden we daarom belangrijk, we maken gebruik van de Kanjertraining.

Ons onderwijs

Ons uitgangspunt is om leerlingen uit te dagen om zich te ontwikkelen. We hebben hoge verwachtingen, waarbij we rekening houden met individuele verschillen.

Wij werken vanuit de gedachte, dat ieder kind dat onze school verlaat, op zijn/haar niveau voldoende is toegerust om optimaal te kunnen functioneren binnen het vervolgonderwijs. Daarom vinden we het belangrijk, dat het kind op onze school niet alleen verstandelijk, maar ook creatief en sociaal-emotioneel wordt gevormd.

We hebben ons onderwijs zo ingericht, dat onze kinderen binnen een tijdvak van acht jaren in een ononderbroken ontwikkelingsproces de school kunnen doorlopen.
We hebben daarom zijn de leerinhouden en de leermiddelen op elkaar afgestemd en zijn er doorgaande lijnen in leer- en vormingsgebieden vastgesteld. De vorderingen van elk kind houden we nauwkeurig bij. We besteden veel aandacht aan kinderen, die extra zorg nodig hebben. We stemmen de wijze waarop we de kinderen onderwijs aanbieden, als onderwijsteam onderling zoveel mogelijk af, zodat de kinderen weinig verschil in aanpak ervaren tussen de verschillende leerkrachten. 

Passend onderwijs

Samenwerkingsverband PassendWijs is verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van Passend Onderwijs binnen het primair onderwijs in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, Lingewaard en Renkum. Alle aangesloten besturen hebben afspraken met elkaar gemaakt hoe elke leerling zo goed mogelijk Passend Onderwijs kan krijgen.

Samenwerkingsverband PassendWijs bestaat uit 21 besturen en 125 scholen voor primair onderwijs. Hierin zijn scholen voor regulier, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) vertegenwoordigd.

Uitdagende speelleeromgeving

We bieden een schoolomgeving aan die leerzaam en uitnodigend is voor de kinderen. Om ontdekkend en onderzoekend leren mogelijk te maken, zetten we materialen in die hieraan tegemoet komen.

Leren

Kinderen zijn van nature ondernemend, leergierig en competent. Deze natuurlijke kwaliteiten spreken we aan en ontwikkelen we verder.
Onze leerkrachten nemen de kinderen aan de hand waar het nodig is en laten los waar het kan, zodat onze leerlingen zelfvertrouwen ontwikkelen en zichzelf kunnen redden.
We begeleiden de kinderen om zelf ontdekkend en onderzoekend te leren en we geven ze kansen en mogelijkheden om samen te spelen, te leren en te werken. Een onderzoekende houding is nodig om nieuwe leerervaringen en ontdekkingen te doen. 

Communicatie & veiligheid

Communicatie
Vanuit een open houding willen we zorgen voor een goede afstemming met en duidelijkheid voor ouders. We stellen ons integer op, kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie en gaan subtiel, respectvol en met inlevingsvermogen met elkaar om. We vinden het belangrijk om met iedereen op een lijn te zitten. Hierbij staat de ontwikkeling en het welzijn van alle kinderen centraal.  

Veiligheid
Veiligheid is voor ons een basisvoorwaarde die we creëren om kinderen te kunnen laten leren. Elk kind moet ervan uit kunnen gaan dat het veilig is, zich op zijn gemak en geborgen voelt. Veiligheid bestaat voor ons uit twee kernwaarden: sociale veiligheid en fysieke veiligheid